Aktuality & Oznámení

Etický kodex vysílání reklamních spotů společnosti ActiveVision

Naše společnost se striktně řídí etickým kodexem vysílání reklamy, který schválilo vedení společnosti a jsou s ním obeznámeni všichni zaměstnanci i klienti. Kodex stanovuje rámec našeho vysílání, jeho zásady a pravidla. Je závazkem vůči klientům i divákům. Společnost Active Vision tím proklamuje dodržování pravidel, vyváženost vysílání i dodržování právního rámce vysílání reklamy, edukačních a informačních spotů (i dalších pořadů).

Kodex vysílání reklamních spotů na zobrazovacích jednotkách Active Vision

Kodex společnosti Active Vision je etickým samoregulačním prostředkem k tomu, aby reklama na reklamních nosičích naší společnosti byla pravdivá, slušná a čestná a respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe. (Zároveň vychází z kodexu Rady pro reklamu). Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, ale doplňuje je o etické zásady.

 • Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a dobrých mravů.
 • Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.
 • Reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru spotřebitele či využívala nedostatku jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti.
 • Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech.
 • Reklama nesmí obsahovat klamavé označení zboží či služeb.
 • Reklama nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu.
 • Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr.
 • Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat.
 • Reklama může užívat také tradice, zvyky a symboly, které nejsou v České republice obvyklé (například Santa Claus). Reklama ale nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které v České republice obvyklé jsou (Ježíšek, mikulášské a velikonoční zvyky apod.).
 • Spotřebitelé nesmí být reklamou vedeni k tomu, aby produktům přiznávali nepoměrně vyšší užitnou hodnotu, než odpovídá jejich skutečné hodnotě.
 • Inzerent musí být připraven doložit jakékoliv své tvrzení, týkající se skutečné finanční hodnoty zboží, které nabízí s nižší cenou nebo bezplatně.
 • Produkty nesmí být popisovány jako „bezplatné“ v případě, kdy dodávky, dopravy či poštovného. V případě, že spotřebitel musí platit jakékoliv takovéto náklady, reklama musí obsahovat dostatečné zřetelné tvrzení v tomto smyslu.
 • Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky, inzerenty či reklamy diskreditovat, a to ani přímo ani nepřímo.
 • Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí.
 • Reklama nesmí ke svému působení využívat nositele veřejné autority (například politiky, představitele odborných medicínských a jiných společností), i když by oni sami se svým úplatným či bezúplatným působením v reklamě souhlasili.
 • V reklamě na léky se smí objevovat pouze ty léčivé přípravky a prostředky, které jsou na území České republiky registrovány, či řádným postupem schváleny. Veškerá reklama se řídí omezeními, zákony a předpisy vztahující se k regulaci reklamy ve farmaceutickém průmyslu.
 • Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti.
Za odporující Kodexu budou považovány všechny reklamy
 • propagující přímo či nepřímo alkoholické či tabákové výrobky.
 • podporující agresivitu či fyzické násilí.
 • podněcující rasovou či náboženskou nesnášenlivost.
 • porušující jakékoliv zákonné ustanovení o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.
 • navádějící k porušování právních předpisů.

INFORMACE - REKLAMA - ZÁBAVA

Kontakt

Active 2020 Vision SE

Polygrafická 18
108 00, Praha 10

+ 420 776 437 263